logotyp

Aktuální

https://www.map-slavkov.cz/ctenarska-vyzva/

 Vážení rodiče,
připomínáme, že písemné rozhodnutí předáváme 2.6. 2021 (středa) od 9:30 do 11:00 bez přítomnosti dítěte. Týká se to přijatých i nepřijatých dětí. DěkujemeMateřská škola Hodějice 235,

684 01 Slavkov u Brna

příspěvková organizace okr. Vyškov

 

 

ČJ: 23/21                            Vyřizuje: Horáčková Miroslava                      1.6.2021

 

 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání pro školní rok 2021/2022

 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Hodějice 235, okres Vyškov, příspěvková organizace, rozhodla podle ustanovení § 34 odst.4), § 165, odst. 2, písmene b) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním vzdělávání, Sb., správní řád v platném znění takto:

 

 Seznam přijatých dětí:

 

B 18                PŘ 32/2021

                       PŘ 13/2021

                        PŘ 21/2021

                        PŘ 03/2021

                        PŘ 09/2021

                        PŘ 07/2021

                        PŘ 26/2021

                         PŘ 11/2021

                        PŘ 16/2021

                        PŘ 14/2021

                        PŘ 15/2021

                        PŘ 04/2021

                        PŘ 22/2021

                        PŘ 30/2021

                        PŘ 06/2021

                        PŘ 23/2021

 

 

Jsou přijati k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2021

 

 

                                                                                                                           Horáčková Miroslava

                                                                                                                             ředitelka školy

 

Vážení rodiče,

 

v pátek 21.5. proběhne v naší MŠ fotografování dětí.

 

 Budou se fotit třídy a předškoláčci, co nastoupí do ZŠ na tablo.

 

Za hezkého počasí vše proběhne na dvorečku, když počasí zklame, budeme fotit ve třídách.

 

Pan fotograf je pravidelně testován a bude dodržovat hygienická opatření.

Vážení rodiče,

 soubor Přípravná třída naleznete v sekci "Ze školy" složka - Dokumenty ke stažení.!!!Mimořádně důležité!!!

Prosíme rodiče dětí kteří budou ve šk. roce 2021/2022 v posledním povinném ročníku (narozené do 31. 8. 2016), o účast na mimořádné rodičovské schůzce v pondělí 10.5. 2021 od 15:00. Z důvodu mimořádných hygienických opatření proběhne schůzka na dvorečku mš. Účast rodičů je mimořádně důležitá!!!Provoz MŠ od 10.5. 2021

Mateřská škola bude od pondělí 10.5. otevřena pro všechny děti, bez povinnosti testování. 
Jelikož do prostor školy dle nařízení je vstup třetích osob možný jen v nezbytně nutných případech, přijímáme tato opatření: děti v posledním povinném ročníku vstupují do školy a odchází bez doprovodu rodičů. Mladší děti mohou s doprovodem, s minimálním sdržením a to max. 2 rodiče v šatně. Prosíme o dodržení hygienických zásad: návleky, respirátory, desinfekce.

Vážení rodiče, 

protože byl provoz mateřské školy v měsíci dubnu omezen, krátí se poměrným způsobem také úplata za předškolní vzdělávání. 

Výše úplaty za duben 2021 je stanovena na 200,-Kč.Změna 6.5. 2021
Ve čtvrtek 6.5. se dle nařízení MŠMT nebudou děti testovat.
Vážení rodiče,
seznam přijatých dětí do ZŠ Němčany naleznete v sekci "Ze školy" ve složce Dokumenty ke stažení. 
Otevření


Dle nařízení vlády se od pondělí 12. dubna otevírají mateřské školy pouze pro děti předškolního věku a děti, jejichž zákonní zástupci mají profesi, která dostala výjimku. Bohužel ještě nemáme veškeré informace a manuály, jak máme postupovat. Některé informace však jisté jsou.


Jisté informace:

 

• třída může mít maximálně 15 dětí

 

• testování dětí a zaměstnanců 2x týdně

 

• děti bez roušek, zaměstnanci s respirátorem

 

• přítomnost třetí osoby (rodič), pouze po nezbytně nutnou dobu a doprovod při testování dítěte

 

Doprovod dítěte vždy v respirátoru, při vstupu použít desinfekci na ruce.


Protože je součet předškolních dětí a dětí s výjimkou vyšší než 15, potřebujeme předběžně zjistit, kolik můžeme očekávat dětí. Podle počtu se bude odvíjet:

 • zda děti rozdělíme na dvě či jednu skupinu
 • kde bude probíhat testování dětí


Proto bych rodiče těchto dětí požádala, aby mi do zítřejší 16h sdělili své vyjádření.
Kontaktovat mě můžete prostřednictvím emailu, sms či telefonátem.
Email: ms.hodejice@seznam.cz; tel.: 603 524 424


Věřte, že kdyby bylo na nás, otevřeme školku pro všechny děti, ale bohužel musíme respektovat nařízení vlády.

Přikládám odkaz na stránku, kde je vše hezky vysvětleno přímo pro MŠ: https://predskolniporadna.cz/otevirani-ms-a-vse-co-se.../

Vážení rodiče,
mateřská škola je dle vládního nařízení stále uzavřena do odvolání. 
Do sekce Ze školy, složka Dokumenty jsme Vám vložili 1. fázi otevírání škol a režimová opatření.

Vážení rodiče,
zde přikládáme dny a časy, kdy je možné přijít k zápisu do ZŠ Němčany.
Čas je třeba si rezervovat na emailu nebo tel. čísle uvedeném níže. 

Den - úterý 6. 4. 2021 Den - středa 7. 4. 2021 Den - čtvrtek 8. 4. 2021
čas  čas  čas 
10.30obsazeno 10.30  10.30 
11.00obsazeno 11.00  11.00 
12.30obsazeno 12.30  12.30 
13.00obsazeno 13.00  13.00 
13.30  13.30  13.30 
14.00  14.00  14.00 
14.30  14.30  14.30 
15.00  15.00  15.00 
15.30  15.30  15.30 
16.00  16.00  16.00 
16.30  16.30  16.30 
        
        
Den - pátek 9. 4. 2021  Časy je potřeba si rezervovat na emailu:
čas   zs.nemcany@centrum.cz      
10.30   nebo tel.: 608 917 164  
11.00       
12.30       
13.00       
13.30       
14.00       
14.30       
15.00       
15.30       
16.00       
16.30       
Vážení rodiče, 

protože je provoz mateřské školy v tomto měsíci přerušen, krátí se poměrným způsobem také úplata za předškolní vzdělávání. 

Výše úplaty za Březen 2021 je stanovena na 200,-Kč.
Vážení rodiče předškolních dětí, 


zde http://zs-nemcany.cz/…=60 posíláme odkaz týkající se zápisu do 1. třídy ZŠ Němčany pro školní rok 2021/2022. 
 1. Zápis dětí do mateřské školy

   

  Zápis do Mateřské školy Hodějice 235 na školní rok 2021 – 2022 bude probíhat na základě Metodického doporučení MŠMT organizaci zápisu. Ředitelka MŠ Hodějice sděluje, že řádný zápis k předškolnímu vzdělávání bude probíhat v termínu od 3.5. 2021 do 14.5. 2021 a to následujícím způsobem.

  Na našich webových stránkách si můžete stáhnout žádost o přijetí nebo si tento tiskopis vyzvednout od 15.3. do 19.3. 2021 v mateřské škole v době od 9:00 do 12:00.

  Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte s potvrzením od lékaře, kopii rodného listu dítěte a Souhlas se zpracováním osobních údajů bude možné doručit následujícím způsobem:

  Osobně (bez osobní přítomnosti dítěte) ve dnech od 3.5. do 14.5. 2021 v době od 10:00 do 11:30 v budově MŠ. Musí být dodržena základní hygienická opatření.

  •  

  • Vhozením do poštovní schránky u vstupních dveří (preferujeme).

   Emailem (naskenovanou žádost podepsanou elektronickým podpisem).


  • Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání (platí pro děti které k 31.8. 2021 dosáhly věk 5 let) zvolit individuální vzdělávání dítěte. Žádost o individuální vzdělávání předá ředitelce školy zároveň s přihláškou do mateřské školy.

   Po doručení žádosti o přijetí Vám bude přiděleno registrační číslo (předáno osobně nebo emailem). Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte které bude plnit povinné předškolní vzdělávání. Po telefonické dohodě Vám dětská lékařka potvrzení vystaví. Prosím, zajistěte si potvrzení žádosti od lékařky včas!!!

  Ke stažení na webových stránkách v sekci Ze školy - Dokumenty ke stažení najdete :

  • • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2021

  • • Žádost o individuální vzdělávání 2021

  • • Souhlas se zpracováním osobních údajů  Podmínky přijetí do MŠ

  Přijímání dětí - obecná kritéria

   

  - S účinností od 1.9. 2017 je zavedeno povinné předškolní vzdělávání, a to pro děti, které dosáhnou pátého roku, věku (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku).


  - K předškolnímu vzdělávání budou dle novely zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, přednostně přijímány děti, které k datu 31.8. v daném roce dovršily věk čtyř let.

  - Dále budou přijímány děti, které do konce srpna dovrší věk tří let

  - Při volné kapacitě mohou být přijaty děti mladší tří let

  - Všechny děti před přijetím do mateřské školy musí být zcela hygienicky samostatné

  - Nástup všech nově přijatých bude k 1.9. 2021 od tohoto data budou platit zákonní zástupci úplatu dle vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění

  - Ředitelka MŠ rozhoduje o přijetí dítěte, popřípadě stanoví zkušební pobyt dítěte, jehož délka nesmí přesáhnou 3 měsíce.

  - Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy nárok.

  - Zákonný zástupce dítěte s cizím státním občanstvím doloží doklad o povolení pobytu na území ČR.


  - Ředitelka MŠ stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v období od 2. května do 16. května. Konkrétní termín zápisu zveřejní způsobem v místě obvyklém ( vývěsky v MŠ, hlášení místního rozhlasu, web, úřední deska OÚ, zpravodaj).


  - Seznam nově přijatých dětí, zveřejní pod přiděleným registračním číslem ředitelka školy na místě veřejně přístupném – vchodové dveře do MŠ Hodějice , na www.mshodejice.cz a úřední deska OÚ po dobu 15 dní. Seznam bude zveřejněn od 1.6. 2021. Rozhodnutí o nepřijetí bude vydáváno od 2.6.2021 osobním převzetím.


  - Proti rozhodnutí je nutné podat odvolání do 15 dnů od zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky mateřské školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.


  -Při přijímání dítěte je třeba dodržovat podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§50 zákona 258/2000Sb.,), to znamená, že budou přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním. Začala však platit vyjímka - děti, které mají povinné předškolní vzdělávání, musí být přijaty i když nemají očkování.


  - Děti se speciálně vzdělávacími potřebami budou přijímány do MŠ za podmínek stanovených vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Pedagogického asistenta zajistí škola na základě doporučení příslušného Speciálního pedagogického centra a finančního zajištění ze státního rozpočtu, osobního asistenta zajišťuje a financuje zákonný zástupce dítěte.

  - Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud bude volná kapacita v MŠ.

  - Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitelka MŠ po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte do MŠ a délku jeho pobytu v těchto dnech v MŠ.  Informace pro rodiče k povinnému předškolnímu vzdělávání

  ● Dítě má právo na zajištění místa ve spádové mateřské škole podle místa trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce dítěte nezvolí jinou MŠ, nebo jinou formu vzdělávání.

  ● Povinné předškolní vzdělávání probíhá v pracovních dnech. Rozsah stanovuje školní řád MŠ.

  ● Povinnost docházet do MŠ není stanovena pro období školních prázdnin na základních a středních školách, děti však mají právo vzdělávat se i v tomto období.

  ● Podmínky uvolňování a omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání stanoví školní řád v MŠ.

  ● Zákonný zástupce dítěte může v odůvodněných případech zvolit jinou formu povinného předškolního vzdělávání, např. : individuální vzdělávání dítěte bez pravidelné denní docházky do MŠ.

  ● Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové MŠ nejpozději tři měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání.

  ● Zákonný zástupce dítěte spáchá přestupek(pokuta 5 000,- Kč) pokud:

  - nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce

  - nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání

  - zanedbá péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte

  Kritéria přijímání dětí do MŠ Hodějice na školní rok 2020/2021

   

  Jejich účelem je pro případ vyššího počtu žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, než které je mateřská škola oprávněna přijmout, stanovit pravidla pro přijetí dětí.

   

  K předškolnímu vzdělávání se dle zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění přednostně přijímají:

   

  - děti, které k 31.8. dosáhly věk 5 let, mají trvalé bydliště v Hodějicích a pro které je předškolní vzdělávání povinné (10 bodů)

   

  - děti k pravidelné celodenní docházce s trvalým bydlištěm v Hodějicích, které nejpozději k 31.8. dosáhly věku 4 let (8 bodů)

   

  - děti k pravidelné celodenní docházce s trvalým bydlištěm v Hodějicích, které nejpozději k 31.8. dosáhly věku 3 let (6 bodů)

   

  - děti, které v průběhu školního roku dosáhnou věku 3 let k pravidelné celodenní docházce s bydlištěm v Hodějicích (4 body)

   

   

   

  Každá přihláška bude bodově ohodnocena, děti budou přijímány podle dosažených bodů. V případě rovnosti bodů, bude vždy upřednostněno a přijato starší dítě.

   

   

   

   

  V Hodějicích 10.3. 2021


  Miroslava Horáčková

  ředitelka MŠ

Vážení rodiče, 

vzhledem k neutěšené epidemické situaci a uzavření mateřské školy, Vám nabízíme možnost využití interaktivních programů v internetové aplikaci iŠkolička - a to aktuálně programů - "Březen" (tématické zaměření: příchod jara, jarní počasí, jaro na zahrádce, jaro na poli, první jarní květiny) a "Duben" (tématické zaměření: jarní příroda, počasí, Velikonoce, lidové tradice a zvyky, zdraví a bezp. chování).
Máte možnost obohatit distanční výuku vašich dětí z naší mateřské školy - u Vás doma.

Rodiče předškoláků mají již přihlašovací údaje spolu s pracovními sešity a listy rozdány. 

Rodiče mladších dětí, pokud se rozhodnete využít nabídku iŠkoličky, napište nám na email: katerina.novotna33@email.cz a my Vám zašleme přihlašovací údaje do aplikace iŠkolička. 

Průběžně budeme také aktualizovat stránku s materiály pro distanční vzdělávání i zábavu dětí v době uzavření MŠ. 

Prosíme rodiče předškolních dětí o zpětnou vazbu ohledně spokojenosti či nespokojenosti s materiály k distanční výuce. Reakce prosím zasílejte na email: ms.hodejice@seznam.cz . Děkujeme 

Ošetřovné

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. Zde přikládáme odkaz na internetové stránky, kde je možné si zjistit vše potřebné k čerpání ošetřovného.

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Mateřská škola UZAVŘENA !!!

Vážení rodiče,

 

na základě usnesení Vlády ČR ze dne 26.2.2021 je mateřská škola od 1.3.2021 do 19.3.2021 UZAVŘENA.


Vážení rodiče,

vzhledem k aktuální situaci, je od 1. 3. 2021 povolen vstup do MŠ pouze s respirátorem.

Děkujeme za pochopení


Mateřská škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizaceRozpočet organizace 2021 a střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2023

zaokrouhleno na celé Kč

Výnosy
2021
2022
2023

Neinvestiční výnosy zřizovatel
700 000 Kč
800 000 Kč
800 000 Kč

Neinvestiční výnosy MŠMT a EU
3 750 000 Kč
4 000 000 Kč
4 400 000 Kč

Ostatní výnosy (včetně stravného ŠJ)
640 000 Kč
640 000 Kč
660 000 Kč

Investiční dotace
0 Kč
0 Kč
0 Kč

Výnosy celkem
5 090 000 Kč
5 440 000 Kč
5 860 000 KčNáklady
2021
2022
2023

Neinvestiční náklady zřizovatel
700 000 Kč
800 000 Kč
800 000 Kč

Neinvestiční náklady MŠMT a EU
3 750 000 Kč
4 000 000 Kč
4 400 000 Kč

Ostatní náklady (včetně potravin ŠJ)
640 000 Kč
640 000 Kč
660 000 Kč

Čerpání investiční dotace
0 Kč
0 Kč
0 Kč

Výnosy celkem
5 090 000 Kč
5 440 000 Kč
5 860 000 Kč

 

Vybavenost dětí

 

Pro pobyt ve třídě: 

- pevné papuče (ne pantofle) 

- vhodné pohodlné oblečení (tričko, tepláky, zástěrky) 

<span

Mateřská škola HODĚJICE

Hodějice 235, 684 01 Slavkov u Brna

Telefon: 544 220 858

E-mail: ms.hodejice@seznam.cz
Domů MŠ Hodějice


Created by © 2009 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek, stránky pro školy a školky | Scholastika - projekt webu pro školky