logotyp

Zápis dětí do MŠ

Informace pro rodiče k povinnému předškolnímu vzdělávání


● Dítě má právo na zajištění místa ve spádové mateřské škole podle místa trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce dítěte nezvolí jinou MŠ, nebo jinou formu vzdělávání.

● Povinné předškolní vzdělávání probíhá v pracovních dnech. Rozsah stanovuje školní řád MŠ.

● Povinnost docházet do MŠ není stanovena pro období školních prázdnin na základních a středních školách, děti však mají právo vzdělávat se i v tomto období.

● Podmínky uvolňování a omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání stanoví školní řád v MŠ.

● Ředitel MŠ je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.

● Zákonný zástupce dítěte může v odůvodněných případech zvolit jinou formu povinného předškolního vzdělávání, např. : individuální vzdělávání dítěte bez pravidelné denní docházky do MŠ.

● V průběhu školního roku lze zahájit individuální vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání doručeno řediteli MŠ. Ředitel MŠ zákonnému zástupci doporučí oblasti, v nichž se má dítě individuálně vzdělávat.
 
● Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové MŠ nejpozději tři měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání.

● Zákonný zástupce dítěte spáchá přestupek (pokuta 5 000,- Kč) pokud:

- nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce
- nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání
- zanedbá péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte
Kritéria přijímání dětí do MŠ Hodějice na školní rok 2022/2023
 
Jejich účelem je pro případ vyššího počtu žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, než které je mateřská škola oprávněna přijmout, stanovit pravidla pro přijetí dětí.
 
K předškolnímu vzdělávání se dle zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění přednostně přijímají:
 
- děti, které k 31.8. dosáhly věk 5 let, mají trvalé bydliště v Hodějicích a pro které je předškolní vzdělávání povinné (10 bodů)
 
- děti k pravidelné celodenní docházce s trvalým bydlištěm v Hodějicích, které nejpozději k 31.8. dosáhly věku 4 let (8 bodů)
 
- děti k pravidelné celodenní docházce s trvalým bydlištěm v Hodějicích, které nejpozději k 31.8. dosáhly věku 3 let (6 bodů)
 
- děti, které v průběhu školního roku dosáhnou věku 3 let k pravidelné celodenní docházce s bydlištěm v Hodějicích (4 body)
 
 
Každá přihláška bude bodově ohodnocena, děti budou přijímány podle dosažených bodů. V případě rovnosti bodů, bude vždy upřednostněno a přijato starší dítě.
 
 
 
V Hodějicích 24.3. 2022                                                                                                          Miroslava Horáčková
                                                                                                                                                   ředitelka MŠ
Mateřská škola HODĚJICE

Hodějice 235, 684 01 Slavkov u Brna

Telefon: 544 220 858

E-mail: ms.hodejice@seznam.cz
Domů MŠ Hodějice


Created by © 2009 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek, stránky pro školy a školky | Scholastika - projekt webu pro školky