logotyp

Zápis dětí do MŠ

 ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY HODĚJICE

 

Ředitelka MŠ Hodějice sděluje rodičům, že řádný zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020-2021 se bude konat v úterý, 12. května od 8:00 do 12:00 hodin. Žádosti o přijetí si můžete stáhnout na www.mshodejice.cz. Podrobné informace, včetně nových kritérií pro přijímací řízení naleznete také na webových stránkách.

K zápisu si připravte vyplněnou žádost potvrzenou od lékaře, rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce, cizinci povolení k pobytu, děti se speciálně vzdělávacími potřebami vyjádření z poradenského zařízení (SPC, nebo PPP). Upozorňuji také, s ohledem na kritéria pro přijetí, že trvalý pobyt v Hodějicích musí být prokazatelně doložen (v den zápisu formou kontroly OP, popř. potvrzením z OÚ). Následně proběhne kontrola přímo na evidenci obyvatel, na OÚ Hodějice. Jakým způsobem bude zápis probíhat s ohledem na současnou situaci s mimořádnými opatřeními ke koronaviru, budeme včas všechny informovat na našich www. stránkách a hlášením v místním rozhlase.

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na vstupních dveřích školy, na webových stránkách a na úřední desce OÚ, od 1.6. do 15.6.2020. V seznamu nemohou být uvedena jména dětí, budou jim přidělena registrační čísla v den zápisu.

 

 Miroslava HoráčkováZápis dětí do mateřské školy

 

Ředitelka MŠ v Hodějicích oznamuje rodičům, že 12.5. 2020 proběhne v MŠ Hodějice zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2020/2021.

Od 8:00 do 12:00 s sebou rodný list dítěte, vyplněnou přihlášku s potvrzením od lékaře a občanský průkaz zákonného zástupce.

Podmínky přijetí do MŠ

Přijímání dětí - obecná kritéria- S účinností od 1.9. 2017 je zavedeno povinné předškolní vzdělávání, a to pro děti, které dosáhnou pátého roku, věku (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku).

- K předškolnímu vzdělávání budou dle novely zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, přednostně přijímány děti, které k datu 31.8. v daném roce dovršily věk čtyř let.

- Dále budou přijímány děti, které do konce srpna dovrší věk tří let

- Při volné kapacitě mohou být přijaty děti mladší tří let

- Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let.

- Zákonný zástupce dítěte s cizím státním občanstvím doloží doklad o povolení pobytu na území ČR.

- Ředitelka MŠ stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v období od 2. května do 16. května. Konkrétní termín zápisu zveřejní způsobem v místě obvyklém ( vývěsky v MŠ, hlášení místního rozhlasu, web, úřední deska OÚ, zpravodaj).

- Seznam nově přijatých dětí, zveřejní pod přiděleným registračním číslem ředitelka školy na místě veřejně přístupném – vchodové dveře do MŠ Hodějice , na www.mshodejice.cz a úřední deska OÚ po dobu 15 dní. Seznam bude zveřejněn od 1.6. 2020 do 15.6.2020. Rozhodnutí o nepřijetí bude vydáno do 2.6.2020

- Proti rozhodnutí je nutné podat odvolání do 15 dnů od zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky mateřské školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

-Při přijímání dítěte je třeba dodržovat podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§50 zákona 258/2000Sb.,), to znamená, že budou přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním. Začala však platit vyjímka - děti, které mají povinné předškolní vzdělávání, musí být přijaty i když nemají očkování.

- Děti se speciálně vzdělávacími potřebami budou přijímány do MŠ za podmínek stanovených vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Pedagogického asistenta zajistí škola na základě doporučení příslušného Speciálního pedagogického centra a finančního zajištění ze státního rozpočtu, osobního asistenta zajišťuje a financuje zákonný zástupce dítěte.

Informace pro rodiče k povinnému předškolnímu vzdělávání

● Dítě má právo na zajištění místa ve spádové mateřské škole podle místa trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce dítěte nezvolí jinou MŠ, nebo jinou formu vzdělávání.

● Povinné předškolní vzdělávání probíhá v pracovních dnech. Rozsah stanovuje školní řád MŠ.

● Povinnost docházet do MŠ není stanovena pro období školních prázdnin na základních a středních školách, děti však mají právo vzdělávat se i v tomto období.

● Podmínky uvolňování a omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání stanoví školní řád v MŠ.

● Zákonný zástupce dítěte může v odůvodněných případech zvolit jinou formu povinného předškolního vzdělávání, např. : individuální vzdělávání dítěte bez pravidelné denní docházky do MŠ.

● Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové MŠ nejpozději tři měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání.

● Zákonný zástupce dítěte spáchá přestupek (pokuta 5 000,- Kč) pokud:

- nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce

- nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání

- zanedbá péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte


- Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud bude volná kapacita v MŠ.

- Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitelka MŠ po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte do MŠ a délku jeho pobytu v těchto dnech v MŠ.

- Všechny děti musí být před přijetím do mateřské školy zcela hygienicky samostatné.

- Ředitelka MŠ rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popř. stanoví zkušební pobyt dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout tři měsíce.


- Nástup všech nově přijatých dětí bude k 1.9. 2020. a od tohoto data budou platit zákonní zástupci úplatu dle vyhlášky č. 14/ 2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.Kritéria přijímání dětí do MŠ Hodějice na školní rok 2020/2021

 

Jejich účelem je pro případ vyššího počtu žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, než které je mateřská škola oprávněna přijmout, stanovit pravidla pro přijetí dětí.

 

K předškolnímu vzdělávání se dle zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění přednostně přijímají:

 

- děti, které k 31.8. dosáhly věk 5 let, mají trvalé bydliště v Hodějicích a pro které je předškolní vzdělávání povinné (10 bodů)

 

- děti k pravidelné celodenní docházce s trvalým bydlištěm v Hodějicích, které nejpozději k 31.8. dosáhly věku 4 let (8 bodů)

 

- děti k pravidelné celodenní docházce s trvalým bydlištěm v Hodějicích, které nejpozději k 31.8. dosáhly věku 3 let (6 bodů)

 

- děti, které v průběhu školního roku dosáhnou věku 3 let k pravidelné celodenní docházce s bydlištěm v Hodějicích (4 body)

 

Každá přihláška bude bodově ohodnocena, děti budou přijímány podle dosažených bodů. V případě rovnosti bodů, bude vždy upřednostněno a přijato starší dítě.

 

V Hodějicích 25.3.2020 Miroslava Horáčková

ředitelka MŠ

 


 

Mateřská škola HODĚJICE

Hodějice 235, 684 01 Slavkov u Brna

Telefon: 544 220 858

E-mail: ms.hodejice@seznam.cz
Domů MŠ Hodějice


Created by © 2009 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek, stránky pro školy a školky | Scholastika - projekt webu pro školky