logotyp

Podmínky přijetí do MŠ

Podmínky přijetí do MŠ

Přijímání dětí - obecná kritéria


- S účinností od 1.9. 2017 je zavedeno povinné předškolní vzdělávání, a to pro děti, které dosáhnou pátého roku, věku (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku).


- K předškolnímu vzdělávání budou dle novely zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, přednostně přijímány děti, které k datu 31.8. v daném roce dovršily věk čtyř let.

- Dále budou přednostně přijímány děti, které do konce srpna dovrší věk tří let.

- Při volné kapacitě mohou být přijaty děti mladší tří let.

- Všechny děti před přijetím do mateřské školy musí být zcela hygienicky samostatné.

- Nástup všech nově přijatých bude k 1.9. 2022. Od tohoto data budou platit zákonní zástupci úplatu dle vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.

- Ředitelka MŠ rozhoduje o přijetí dítěte, popřípadě stanoví zkušební pobyt dítěte, jehož délka nesmí přesáhnou 3 měsíce.

- Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

- Zákonný zástupce dítěte s cizím státním občanstvím doloží doklad o povolení pobytu na území ČR.


- Ředitelka MŠ stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v období od 2. května do 16. května. Konkrétní termín zápisu zveřejní způsobem v místě obvyklém (vývěsky v MŠ, hlášení místního rozhlasu, web, úřední deska OÚ, zpravodaj).


- Seznam nově přijatých dětí, zveřejní pod přiděleným registračním číslem ředitelka školy na místě veřejně přístupném – vchodové dveře do MŠ Hodějice, na www.mshodejice.cz a úřední deska OÚ po dobu 15 dní. Seznam bude zveřejněn od 6.6. 2022. Rozhodnutí o nepřijetí bude vydáváno 7.6.2022 osobním převzetím.


- Proti rozhodnutí je nutné podat odvolání do 15 dnů od zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky mateřské školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.


-Při přijímání dítěte je třeba dodržovat podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§50 zákona 258/2000Sb.,), to znamená, že budou přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním. Začala však platit vyjímka - děti, které mají povinné předškolní vzdělávání, musí být přijaty i když nemají očkování.


- Děti se speciálně vzdělávacími potřebami budou přijímány do MŠ za podmínek stanovených vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Pedagogického asistenta zajistí škola na základě doporučení příslušného Speciálního pedagogického centra a finančního zajištění ze státního rozpočtu. Osobního asistenta zajišťuje a financuje zákonný zástupce dítěte.

- Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud bude volná kapacita v MŠ.

- Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitelka MŠ po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte do MŠ a délku jeho pobytu v těchto dnech v MŠ.

Mateřská škola HODĚJICE

Hodějice 235, 684 01 Slavkov u Brna

Telefon: 544 220 858

E-mail: ms.hodejice@seznam.cz
Domů MŠ Hodějice


Created by © 2009 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek, stránky pro školy a školky | Scholastika - projekt webu pro školky