logotyp

Podmínky přijetí do MŠ

Přijímání dětí do MŠ Hodějice 235

Průběh zápisu do Mateřské školy Hodějice bude probíhat na základě "Opatření k zápisům do MŠ na školní rok 2020/2021", které vydalo MŠMT pod čj. MSMT - 15657/2020-1 dne 3.4.2020. 
Ředitelka MŠ sděluje, že řádný zápis k předškolnímu vzdělávání bude probíhat v termínu od 4.5. do 15.5. 2020 a to následujícím způsobem: 
- Na našich webových stránkách si můžete stáhnout žádost o přijetí nebo si tento tiskopis vyzvednout v průběhu měsíce dubna v mateřské škole v době od 9:00 do 10:00.

- Vyplněnou přihlášku s potvrzením od lékaře bude možné doručit následujícím způsobem:
1. do datové schránky školy (ID wh5w3q)                 
2. emailem (naskenovanou žádost )
3. poštou 
4. vhozením do poštovní schránky (před vstupními dveřmi MŠ), v těchto případech je třeba doložit i ofocený rodný list dítěte
5. osobně (bez osobní přítomnosti dítěte) v avizovaném dni pro přijímací řízení tj. 12.5. 2020 od 8:00 do 12:00.
Bude nutné dodržet základní hygienická opatření.

Po doručení žádosti o přijetí do MŠ, Vám bude přiděleno registrační číslo (odesláno zpět datovou schránkou, emailem, poštou, popř. předáno osobně).

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání (platí pro děti které k 31.8. dosáhly věk 5-ti let) zvolit individuální vzdělávání dítěte. Žádost o individuální vzdělávání předá ředitelce školy zároveň s přihláškou do Mš.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví, splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kantraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání. Po telefonické dohodě Vám dětská lékařka potvrzení na žádosti vystaví.
Pokud v současné situaci nelze zajistit potvrzení od praktického lékaře, je zákonný zástupce povinen doložit "prohlášení" že je dítě řádně očkované (lze stáhnout z webových stránek - viz. Dokumenty ke stažení) a doložit kopii očkovacího průkazu dítěte.


Přijímání dětí - obecná kritéria

 

- S účinností od 1.9. 2017 je zavedeno povinné předškolní vzdělávání, a to pro děti, které dosáhnou pátého roku věku (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku).

- K předškolnímu vzdělávání budou dle novely zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, přednostně přijímány děti, které k datu 31.8. v daném roce dovršily věk čtyř let.

- Dále budou přijímány děti, které do konce srpna dovrší věk tří let

- Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let. Dítě mladší 3let nemá na přijetí do MŠ právní nárok.

- Zákonný zástupce dítěte s cizím státním občanstvím doloží doklad o povolení pobytu na území ČR.

- Ředitelka MŠ stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v období od 2. května do 16. května. Konkrétní termín zápisu zveřejní způsobem v místě obvyklém ( vývěsky v MŠ, hlášení místního rozhlasu, web, úřední deska OÚ, zpravodaj).

- Seznam nově přijatých dětí, zveřejní pod přiděleným registračním číslem ředitelka školy na místě veřejně přístupném – vchodové dveře do MŠ Hodějice , na www.mshodejice.cz a úřední deska OÚ po dobu 15 dní. Seznam bude zveřejněn od 25.5.2018 do 8.6.2018. Rozhodnutí o nepřijetí bude vydáno do 31.5. 2018

- Proti rozhodnutí je nutné podat odvolání do 15 dnů od zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky mateřské školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

-Při přijímání dítěte je třeba dodržovat podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§50 zákona 258/2000Sb.,), to znamená, že budou přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním. Začne však platit vyjímka - děti, které mají povinné předškolní vzdělávání, musí být přijaty i když nemají očkování.

- Děti se speciálně vzdělávacími potřebami budou přijímány do MŠ za podmínek stanovených vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Pedagogického asistenta zajistí škola na základě doporučení příslušného Speciálního pedagogického centra a finančního zajištění ze státního rozpočtu, osobního asistenta zajišťuje a financuje zákonný zástupce dítěte.

Informace pro rodiče k povinnému předškolnímu vzdělávání

● Dítě má právo na zajištění místa ve spádové mateřské škole podle místa trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce dítěte nezvolí jinou MŠ, nebo jinou formu vzdělávání.

● Povinné předškolní vzdělávání probíhá v pracovních dnech. Rozsah stanovuje školní řád MŠ.

● Povinnost docházet do MŠ není stanovena pro období školních prázdnin na základních a středních školách, děti však mají právo vzdělávat se i v tomto období.

● Podmínky uvolňování a omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání stanoví školní řád v MŠ.

● Zákonný zástupce dítěte může v odůvodněných případech zvolit jinou formu povinného předškolního vzdělávání, např. : individuální vzdělávání dítěte bez pravidelné denní docházky do MŠ.

● Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové MŠ nejpozději tři měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání.

● Zákonný zástupce dítěte spáchá přestupek (pokuta 5 000,- Kč) pokud:

- nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce

- nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání

- zanedbá péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte


- Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud bude volná kapacita v MŠ.

- Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitelka MŠ po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte do MŠ a délku jeho pobytu v těchto dnech v MŠ.

- Všechny děti musí být před přijetím do mateřské školy zcela hygienicky samostatné.

- Ředitelka MŠ rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popř. stanoví zkušební pobyt dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout tři měsíce.

- V případě volné kapacity mohou být přijaty i děti mladší tří let.

- Nástup všech nově přijatých dětí bude k 1.9. 2020. a od tohoto data budou platit zákonní zástupci úplatu dle vyhlášky č. 14/ 2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.


V Hodějicích dne 26.3. 2020 

 
V případě dotazů kontaktujte ředitelku školy emailem: ms.hodejice@seznam.cz, nebo telefonicky 603 524 424.

 

Mateřská škola HODĚJICE

Hodějice 235, 684 01 Slavkov u Brna

Telefon: 544 220 858

E-mail: ms.hodejice@seznam.cz
Domů MŠ Hodějice


Created by © 2009 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek, stránky pro školy a školky | Scholastika - projekt webu pro školky