logotyp

O ŠKOLE

Mateřská škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace


Rozpočet organizace 2021 a střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2023 (návrh)

zaokrouhleno na celé Kč

Výnosy
2021
2022
2023

Neinvestiční výnosy zřizovatel
700 000 Kč
800 000 Kč
800 000 Kč

Neinvestiční výnosy MŠMT a EU
3 750 000 Kč
4 000 000 Kč
4 400 000 Kč

Ostatní výnosy (včetně stravného ŠJ)
640 000 Kč
640 000 Kč
660 000 Kč

Investiční dotace
0 Kč
0 Kč
0 Kč

Výnosy celkem
5 090 000 Kč
5 440 000 Kč
5 860 000 Kč

Náklady
2021
2022
2023

Neinvestiční náklady zřizovatel
700 000 Kč
800 000 Kč
800 000 Kč

Neinvestiční náklady MŠMT a EU
3 750 000 Kč
4 000 000 Kč
4 400 000 Kč

Ostatní náklady (včetně potravin ŠJ)
640 000 Kč
640 000 Kč
660 000 Kč

Čerpání investiční dotace
0 Kč
0 Kč
0 Kč

Výnosy celkem
5 090 000 Kč
5 440 000 Kč
5 860 000 Kč

Prosíme rodiče o potvrzení účasti dítěte v MŠ v době podzimních prázdnin. Tel.: 603 524 424.KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO


V Brně dne 23. října 2020

R O Z H O D N U T Í

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako orgán ochrany veřejného zdraví místně příslušný podle § 82 odst. 1 ve spojení s § 67 odst. 1 a věcně příslušný dle § 82 odst. 2 písm. a) a písm. l) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), rozhodla v řízení podle § 67 odst. 1 ve spojení s § 94 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. takto:

S účinností ode dne oznámení tohoto rozhodnutí

se ukončují

protiepidemická opatření v mateřské škole, v ohnisku nákazy infekčního onemocnění COVID-19 podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., kterým byla rozhodnutím ze dne 5. 10 2020, č. j. KHSJM 56065/2020/BM/HDM podrobena právnická osoba Mateřská škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace, Hodějice 235, Slavkov, IČ: 70993289 (dále také „účastník řízení“) a která spočívala v uzavření mateřské školy na adrese Hodějice 235, 684 01 Slavkov, jejichž činnost vykonává účastník řízení.

Dne 23. 10. 2020 byla KHS JmK doručena žádost účastníka řízení o ukončení protiepidemických opatření spočívajících v uzavření mateřské školy na adrese Hodějice235, Slavkov 684 01, která byla zaevidovaná pod č. j. KHSJM 59642/2020/BM/HDM.

V žádosti účastník řízení uvádí, že pominuly důvody nutné k uzavření školského zařízení. Právnická osoba je schopná zabezpečit provoz mateřské školy.

S ohledem na výše uvedené lze konstatovat, že došlo k pominutí důvodů vedoucích k uzavření provozu školy uvedených v Metodickém pokynu Hlavní hygieničky České republiky k jednotnému postupu KHS pro nařizování karantény ve školách a školských zařízeních v souvislosti s onemocněním COVID-19 ze dne 07. 09. 2020, č. j. MZDR 37484/2020-1/NH.

Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í    o    o d v o l á n í


Proti tomuto rozhodnutí se lze dle § 83 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolat do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí k Ministerstvu zdravotnictví ČR prostřednictvím Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno.

Podle § 67 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.(podepsáno elektronicky)

Bc. Petra Kuxová, DiS.
vedoucí oddělení
hygieny dětí a mladistvých
ÚP Blansko a Vyškov


KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO

V Brně dne 19. října 2020

R O Z H O D N U T Í

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako orgán ochrany veřejného zdraví místně příslušný podle § 82 odst. 1 ve spojení s § 67 odst. 1 a věcně příslušný dle § 82 odst. 2 písm. a) a písm. l) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), rozhodla v řízení podle § 67 odst. 1 ve spojení s § 94 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. takto:


S účinností ode dne oznámení tohoto rozhodnutí


se ukončují


protiepidemická opatření ve třídě Kytičky, v ohnisku nákazy infekčního onemocnění COVID-19 podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., kterým byla rozhodnutím ze dne 5. 10 2020, č. j. KHSJM 56065/2020/BM/HDM podrobena právnická osoba Mateřská škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace, Hodějice 235, Slavkov, IČ: 70993289 (dále také „účastník řízení“) a která spočívala v uzavření mateřské školy na adrese Hodějice 235, 684 01 Slavkov, jejichž činnost vykonává účastník řízení.


Dne 19. 10. 2020 byla KHS JmK doručena žádost účastníka řízení o ukončení protiepidemických opatření spočívajících v uzavření celé mateřské školy na adrese Hodějice 235, Slavkov 684 01, která byla zaevidovaná pod č. j. KHSJM 58501/2020/BM/HDM.


V žádosti účastník řízení uvádí, že pominuly důvody nutné k uzavření celého školského zařízení. Právnická osoba je schopná zabezpečit provoz třídy Kytičky.
Třída Motýlci zůstává uzavřena, zde nepominuly důvody nutné k ponechání uzavření této části školského provozu.


S ohledem na výše uvedené lze konstatovat, že došlo k pominutí důvodů vedoucích k uzavření provozu školy uvedených v Metodickém pokynu Hlavní hygieničky České republiky k jednotnému postupu KHS pro nařizování karantény ve školách a školských zařízeních v souvislosti s onemocněním COVID-19 ze dne 07. 09. 2020, č. j. MZDR 37484/2020-1/NH. Provoz třídy Motýlci účastníka řízení zůstává omezen.


Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.P o u č e n í      o    o d v o l á n í


Proti tomuto rozhodnutí se lze dle § 83 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, odvolat do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí
k Ministerstvu zdravotnictví ČR prostřednictvím Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje
se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno.


Podle § 67 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

(podepsáno elektronicky)


Bc. Petra Kuxová, DiS.
vedoucí oddělení
hygieny dětí a mladistvých
ÚP Blansko a VyškovVážení rodiče, po jednání s KHS Brno zahajujeme činnost Mš od úterý 20. 10. 2020 v omezeném provozu, tj. v jedné třídě. Z důvodu pracovní neschopnosti více než poloviny zaměstnanců potrvá omezený provoz do odvolání. Předpokládáme, že provozu využijí zejména děti pracujících rodičů, kteří do této doby čerpali ošetřovné při péči z důvodu uzavření školy. Protože je třída počtem dětí omezená, žádáme o zaslání potvrzující sms o docházce dítěte na školní telefon, číslo: 603 524 424. KHS zašle v nejbližším termínu rozhodnutí o znovuotevření školy. Vážení rodiče, v současné době nejsme schopni poskytnout aktuální informaci o znovuotevření mateřské školy. Jsme v jednání s KHS Brno, nynější situace nenasvědčuje otevření z důvodu nákazy zaměstnanců COVID-19. Aktuální informaci poskytneme v pondělí 19.10.2020. Pokud bude provoz obnoven, proběhne v omezeném režimu, tj. jedna třída pro děti zaměstnaných rodičů a to z důvodu čerpání ošetřovného většiny zaměstnanců. Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) si můžete vyzvednout na OÚ Hodějice 41 v úředních hodinách, popřípadě po domluvě s paní starostkou.
NAŘÍZENÍ KARANTÉNY - rozhodnutí KHS


Z důvodu prokázaného případu nemoci Covid-19 v pedagogickém sboru mateřské školy jsou obě třídy mateřské školy v povinné karanténě v době od 6. 10. 2020 do odvolání a to na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice. Děkujeme za pochopení

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNOSpisová značka: S-KHSJM 56065/2020
  Č.j: KHSJM 55283/2020/BM/HDM
Vyřizuje: Bc. Petra Kuxová, DiS
Pracoviště: Jeřábkova 4, 602 00 Brno
Tel.: +420 778 706 499
e-mail: petra.kuxova@khsbrno.cz


V Brně dne 5. října 2020

R O Z H O D N U T Í

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako orgán ochrany veřejného zdraví místně příslušný podle § 82 odst. 1 ve spojení s § 67 odst. 1 a věcně příslušný dle § 82 odst. 2 písm. a) a písm. l) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), rozhodla v řízení podle § 67 odst. 1 ve spojení s § 94 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. takto:

S účinností ode dne ústního vyhlášení tohoto rozhodnutí, tj. ode dne 5. 10. 2020 do odvolání

podrobuji

právnickou osobu - Mateřská škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace se sídlem Hodějice 235, 684 01, Slavkov u Brna, IČ: 70993289 (dále také „účastník řízení“), protiepidemickému opatření v ohnisku nákazy infekčním onemocněním COVID-19 podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., spočívajícímu v uzavření mateřské školy na adrese Hodějice 235, 684 01, Slavkov u Brna, jejichž činnost vykonává účastník řízení.O d ů v o d n ě n í


Ke dni 5. 10. 2020 byla na KHS JmK nahlášena 1 osoba, u které bylo laboratorně potvrzeno infekční onemocnění COVID-19, kdy se jedná o pedagoga třídy „Kytičky“ účastníka řízení.

Z důvodu kontaktu s infekčním onemocněním byla všem dětem třídy Kytičky a osmi zaměstnancům účastníka řízení nařízena karanténa dle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb.

S ohledem na výše uvedenou situaci, kdy došlo k potvrzení výskytu onemocnění COVID-19 nebo nařízení karantény ve škole a školském zařízení u více jak u 30 % pedagogických pracovníků a dětí přistoupila KHS JmK v souladu s Metodickým pokynem Hlavní hygieničky České republiky k jednotnému postupu KHS pro nařizování karantény ve školách a školských zařízeních v souvislosti s onemocněním COVID-19 ze dne 07.09.2020, č. j. MZDR 37484/2020-1/NH, k uzavření mateřské školy, účastníka řízení na adrese Hodějice 235, 684 01 Slavkov u Brna.

Protiepidemické opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 na území České republiky.

Hromadné vzdělávání představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.

Toto protiepidemické opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2.

Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.


P o u č e n í   o   o d v o l á n í

Proti tomuto rozhodnutí se lze dle § 83 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolat do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí k Ministerstvu zdravotnictví ČR prostřednictvím Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno.

Podle § 67 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.
(podepsáno elektronicky)
Bc. Petra Kuxová, DiS., v.r.
vedoucí oddělení
hygieny dětí a mladistvých
územního pracoviště Blansko a Vyškov 

Vážení rodiče, ve složce "Dokumenty ke stažení" naleznete dokument s informacemi o doporučeném postupu při onemocnění dítěte. Prosíme Vás o přečtení. Děkujeme.


Vybavenost dětí

 

Pro pobyt ve třídě: 

- pevné papuče (ne pantofle) 

- vhodné pohodlné oblečení (tričko, tepláky, zástěrky) 

- uzavíratelné pití

  

Pro pobyt na dvorečku: 

- oblečení přizpůsobené počasí a roční době (tepláky, mikina nebo bundička, pokrývka hlavy), boty na písek

 

Pro odpočinek: 

- mladší děti: pyžamko 

- předškoláci: malá dětská deka, malý polštářek

  

Pro hygienu: 

- kartáček na zuby 

 

Obsah skříněk: 

šatní ramínka, náhradní oblečení (spodní prádlo, tričko, tepláčky, punčocháčky či ponožky), hřebínek, pláštěnka, holínky

  

Vše podepsané!

 

Dále rodiče v průběhu září přinesou: 

- 1 balík xeroxového papíru

Dodatek č.1 Školního (provozního) řádu

 

Provoz mateřské školy Hodějice 235

 

ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19

 

v souladu s metodikou vydanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 17.8.2020

 1. Provoz mateřské školy 

 • Mateřská škola bude otevřena v běžném provozu od 6:45 do 16:15 hodin od 1 září 2020


 2. 
Epidemiologická opatření 

 • Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 – tj. zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest. Děti, které mají kašel, rýmu a další uvedené příznaky, nebudou do mateřské školy přijaty. Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce to doloží potvrzením lékaře.

 • Pokud se u dětí objeví některý z uvedených příznaků COVID-19 během dne, bude v ochranné roušce umístěno do samostatné místnosti. Následně bude kontaktován zákonný zástupce, který dítě neprodleně vyzvedne a telefonicky informuje dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Po návratu dítěte do MŠ bude vyžadováno potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a že může do kolektivu.

 • Pokud se ve třídě objeví dítě s prokázaným onemocněním Covid-19, bude mateřská škola postupovat dle pokynů krajské hygienické stanice.

 3. Příchod do mateřské školy 

 • Při vstupu do mateřské školy si zákonný zástupce nasadí ochrannou roušku, vydezinfikuje ruce, nasadí návleky nebo přezůvky, zavede dítě do šatny, kde se dítě přezuje a převleče. Následně zákonný zástupce přejde s dítětem do umývárny, kde si dítě pod jeho dohledem důkladně (20-30 sekund) umyje ruce vodou a mýdlem a použije dezinfekci umístěnou před třídou Motýlků.

 • Následně předá zákonný zástupce dítě paní učitelce do třídy (zákonný zástupce do třídy nevstupuje).

 • Zákonný zástupce se zdržuje v mateřské škole pouze nezbytně nutnou dobu !!

 • Děti a ostatní zaměstnanci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

 • Děti budou mít s sebou v šatně 2 roušky – pro případnou potřebu (v sáčku označeném jménem).

 4. Hygienická opatření 

 • Děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou. Budou používat jednorázové papírové ručníky.

 • Prostory MŠ budou často větrány, nejméně jednou za hodinu po dobu 5 minut.

 • Pracovnice mateřské školy budou zvýšenou měrou dbát o dodržování hygienických zásad a důkladný úklid MŠ.

 • Důkladné čištění všech místností bude prováděno nejméně jednou denně. Nejméně jednou denně bude prováděna dezinfekce toalet a umýváren.

 • Několikrát denně provedou pracovnice MŠ dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí (např. kliky dveří, zábradlí, stoly, spínače světla, audiozvonky).

 • Pracovnice MŠ budou používat jednorázové rukavice při dopomoci s osobní hygienou dětí, při úklidu a likvidaci odpadů.

 5. Stravování 

 • Stravování dětí bude probíhat v jídelně v běžné podobě.

 • Děti si samy nebudou připravovat jídlo ani pití, nebudou si samy brát ani příbory. Pracovnice MŠ dětem vše připraví, při přípravě jídla a při dopomoci dětem budou pracovnice používat jednorázové rukavice.

 • Jídlo dětem budou servírovat pracovnice školní jídelny, budou mít zakrytá ústa a nos a jednorázové rukavice.

 • Každé dítě si přinese do mateřské školy svoje pití v uzavřené a podepsané plastové láhvi. Hrníčky na pitný režim nebudou zatím používány. Za výměnu a čistotu láhví zodpovídají rodiče.

 6. Distanční výuka 

 • Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy.7. Odchod dětí z MŠ 

 • Opět při vstupu do budovy MŠ musí mít zákonný zástupce roušku a u vchodu si vydezinfikuje ruce.

 • V šatně zákonný zástupce použije návleky (popř.přezůvky) a vyzvedne si dítě od paní učitelky ze třídy.

 

Vážení rodiče, sledujte, prosím, nástěnky v šatnách jednotlivých tříd. Další pravidla mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor, v návaznosti na protiepidemická opatření uložená místně příslušnou krajskou hygienickou stanicí, popř. na celostátní úrovni MZd.

 

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním Covid-19 je škola povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

 

 

 

 

V Hodějicích 24.8. 2020                                                          Miroslava Horáčková

 

                                                                                                  ředitelka MŠ

 

 

 

 

 Obnovení provozu MŠŠkola bude otevřena za zpřísněných hygienických opatření, která budou obnášet následující pravidla:
1. Do MŠ rozhodně nepatří dítě, které vykazuje jakékoliv příznaky onemocnění. Učitelka má právo aktuální zdravotní stav posoudit a v případě zjištění rizikových příznaků, dítě do MŠ nepříjmout nebo ho během dne poslat domů. Pokud dítě trpí alergií na jarní pyly, nejsme schopni posoudit, zda se jedná o nemoc či alergii. Žádáme Vás tedy o zvážení přítomnosti dítěte v MŠ.

2. Dítě s rodičem vcházejí v roušce, rodiče použijí návleky. Roušky děti nemusí nosit ve třídě, při společné hře či pobytu venku. Před vstupem do třídy je rodič povinen z dítětem provést hygienu a použít dezinfekční prostředek (na stolečku před třídou Motýlků).
Poté je dítě předáno učitelce. V šatně se rodič zdržuje pouze nejnutnější dobu. 

3. Převážná část výuky, pokud to počasí dovolí, bude probíhat ve venkovních prostorách školy. 

4. Děti budou mít ve skříňkách 2 ochranné roušky (v uzavíratelném sáčku). Pro pobyt venku uzavíratelné pití (řádně označené), rodiče zodpovídají za každodenní mytí láhve. Přizpůsobte prosím dětem oblečení a obuv, dle aktuálního stavu počasí k pobytu na dvorečku (ochrana hlavy, ochranné krémy, vhodnou obuv na písek). Děti seznamte s obsahem skříňky! 

5. Při vyzvedávání dětí platí stejná pravidla jako při příchodu do MŠ.

6. Školné za měsíc duben bude vráceno v plné výši při vyúčtování.


Pokud nebude dítě chodit do MŠ na základě rizikového faktoru, či z jiného důvodu, rodiče mají nárok na ošetřovné až do 30.6.2020.


Vážení rodiče, termín otevření MŠ, po dohodě se zřizovatelem, stanovujeme na 25. 5. 2020. Dodržování hygienických opatření doporučených MŠMT 30. 4. 2020 viz. dokumenty ke stažení. Vzhledem k neustále měnící se situaci sledujte prosím naše webové stránky. Zvažte,  prosím, nutnost docházky Vašeho dítěte do MŠ. Přítomnost dítěte od 25.5. nám potvrďte v dotazníku (viz. dokumenty ke stažení) a odevzdejte do 18. 5. 2020. Bez potvrzení účasti (viz. Dotazník o docházce v MŠ) nemůže být dítě 25.5. přijato!!! Je potřeba dodat i potvrzení o neúčasti dítěte v MŠ (vše prosím vhoďte do schránky MŠ a nebo naskenované na email školy)!!! Podrobné informace o provozu upřesníme dle počtu přítomných dětí. Při zahájení provozu (25.5.) je nutné předat i s dítětem čestné prohlášení (viz. dokumenty ke stažení). Bez čestného prohlášení nemůže být dítě ten den přijato do MŠ. 

Období nouzového stavu - aktuální situace v mateřské škole

 

Co může mateřská škola udělat pro děti a rodiče v případě, že je uzavřena?

 

Milí rodiče,

ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného

může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro Vás

a Vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům,

k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte

možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat

drobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle

ani nemáte možnost postřehnout, a radovat se z nich.

Máte doma děti v předškolním věku, není tedy nutné (ani

vhodné) je cíleně učit, není prospěšné je zatěžovat „školskými

úkoly“ (například předkládáním pracovních listů).

Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat

následujícími doporučeními, která nabízíme:

 

- věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte;

- podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe – oblékání,

hygiena…);

- zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid,

vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata…);

- dbejte na pravidelný režim;

- podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi

i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání

a loučení, oslava tradic a výročí…);

- zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky,

hry „na něco“…);

- s dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte

dětem k přečtenému otázky;

- společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte

se, hrajte společenské hry;

- využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy

odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné

činnosti, pohybové aktivity…);

- povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují

orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se

samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace,

je to pro ně důležité.

 

Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné

a neopakovatelné. Využijme nabízené příležitosti k tomu,

abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si

to rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu.

Díky Vám všem.

 

Zdroje a materiály

 

Weby pro učitele i rodiče o předškolním vzdělávání:

• www.predskolaci.cz

• www.detsky-web.cz

• www.hrajeme-si.cz

Výtvarné a tvořivé činnosti:

• krokotak.com

• www.tvorivedeti.cz

• www.sikovny-cvrcek.cz

 

OBEC HODĚJICE

684 01 p. Slavkov u Brna, tel./fax. 544 220 821

e-mail: starosta @ hodejice .cz IČO: 00 29 17 73

KB Vyškov 5626731/0100

______________________________________________________

Oznámení o uzavření mateřské školy Hodějice

Vzhledem k vývoji situace v mateřské škole Hodějice uzavírám mateřskou školu od 17.3.2020 na dobu neurčitou. Rodiče dětí si mohou informace přečíst na stránkách mateřské školy, případně se informovat u ředitelky mateřské školy. Situaci budeme postupně vyhodnocovat a dopředu avizovat znovuotevření školy.

Věřím, že všichni pochopíte toto mimořádné opatření, děkujeme za pochopení.

V Hodějicích 16.3.2020

 

 
UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HODĚJICE 235

OD ÚTERÝ 17.3. 2020

 

Po dohodě se zřizovatelem se od úterý 17.3. 2020 uzavírá provoz Mateřské školy Hodějice na dobu neurčitou.

Rodiče dětí mladších 10-ti let mohou uplatnit nárok na výplatu ošetřovného.

V případě žádosti zákonného zástupce o ošetřovné, bude ředitelka Mš po předešlé telefonické domluvě (tel. 603 524 424) vydávat příslušné tiskopisy s potvrzením o přerušení provozu.

 

Detailní informace naleznete zde na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly-

 

 

Ve čtvrtek 19.3. rušíme rodičovskou schůzku a to i pro rodiče předškoláků, náhradní termín zveřejníme na našich www. po dohodě s ředitelkou Základní školy.


Práce pro předškoláky

 

Odkazy a inspirace :

 

http://www.predskolaci.cz/pracovni-listy-predskolaka/3513?fbclid=IwAR1ChaGEniW_BBSx3NGjEJ-zRUWncmgs3CfoJRqJY9O6PPnDX5HT3bZtgNo

 

http://www.napadyproanicku.cz/pracovni-listy-a-sablony/pracovni-listy?fbclid=IwAR3qId63RNAYx-Z8cnRVAfiISx0hvXleBv-S83MyoibNVUnKoHYuOXQxB1o

 

https://ucimedeti.blogspot.com/

 

https://www.detskestranky.cz/blog/

 

https://www.google.cz/search?q=kuliferda&tbm=isch&chips=q:kuliferda,online_chips:pracovn%C3%AD%20listy&sa=X&ved=2ahUKEwjuoPXa9aDoAhVYh1wKHePPC6oQgIoDKAF6BAgFEAY&biw=1920&bih=966&fbclid=IwAR0rWpIbMM24XrkJG1ZfgY4FPMDQ6U7STJSlTKvFqBqTDMWRudhHJU0HGBI

 

https://www.google.cz/search?q=pracovn%C3%AD%20listy%20pro%20p%C5%99ed%C5%A1kol%C3%A1ky%20zrakov%C3%A9%20vn%C3%ADm%C3%A1n%C3%AD&tbm=isch&hl=cs&ved=2ahUKEwiCjf7T9qDoAhXJxqQKHZrQD1cQrNwCKAJ6BAgBEDk&biw=1903&bih=966&fbclid=IwAR3fPXwmGRFTdyPG8GUWRvdYZ5CZNtUqTfobUFr44gPn8GyAGcve50X9ZSU

 

https://www.google.cz/search?q=%C3%BAkoly+pro+p%C5%99ed%C5%A1kol%C3%A1ky+ke+sta%C5%BEen%C3%AD&tbm=isch&ved=2ahUKEwjZiumEiaHoAhUMahoKHVNtBtYQ2-cCegQIABAA&oq=%C3%BAkoly+pro+p%C5%99ed%C5%A1kol%C3%A1ky&gs_l=img.1.3.0i131i67j0l2j0i67j0l2j0i5i30l3j0i24.3728.4262..7717...0.0..0.107.197.1j1......0....1..gws-wiz-img.f57r15ce_dY&ei=kYdwXpn-F4zUadPambAN&bih=618&biw=1351&hl=cs

 


 

Mateřská škola HODĚJICE

Hodějice 235, 684 01 Slavkov u Brna

Telefon: 544 220 858

E-mail: ms.hodejice@seznam.cz
Domů MŠ Hodějice


Created by © 2009 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek, stránky pro školy a školky | Scholastika - projekt webu pro školky