logotyp

Aktuální

 
Vážení rodiče, ve složce "Dokumenty ke stažení" naleznete dokument s informacemi o doporučeném postupu při onemocnění dítěte. Prosíme Vás o přečtení. Děkujeme.


Vybavenost dětí

 

Pro pobyt ve třídě: 

- pevné papuče (ne pantofle) 

- vhodné pohodlné oblečení (tričko, tepláky, zástěrky) 

- uzavíratelné pití

  

Pro pobyt na dvorečku: 

- oblečení přizpůsobené počasí a roční době (tepláky, mikina nebo bundička, pokrývka hlavy), boty na písek

 

Pro odpočinek: 

- mladší děti: pyžamko 

- předškoláci: malá dětská deka, malý polštářek

  

Pro hygienu: 

- kartáček na zuby 

 

Obsah skříněk: 

šatní ramínka, náhradní oblečení (spodní prádlo, tričko, tepláčky, punčocháčky či ponožky), hřebínek, pláštěnka, holínky

  

Vše podepsané!

 

Dále rodiče v průběhu září přinesou: 

- 1 balík xeroxového papíru

Dodatek č.1 Školního (provozního) řádu

 

Provoz mateřské školy Hodějice 235

 

ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19

 

v souladu s metodikou vydanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 17.8.2020

 1. Provoz mateřské školy 

 • Mateřská škola bude otevřena v běžném provozu od 6:45 do 16:15 hodin od 1 září 2020


 2. 
Epidemiologická opatření 

 • Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 – tj. zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest. Děti, které mají kašel, rýmu a další uvedené příznaky, nebudou do mateřské školy přijaty. Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce to doloží potvrzením lékaře.

 • Pokud se u dětí objeví některý z uvedených příznaků COVID-19 během dne, bude v ochranné roušce umístěno do samostatné místnosti. Následně bude kontaktován zákonný zástupce, který dítě neprodleně vyzvedne a telefonicky informuje dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Po návratu dítěte do MŠ bude vyžadováno potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a že může do kolektivu.

 • Pokud se ve třídě objeví dítě s prokázaným onemocněním Covid-19, bude mateřská škola postupovat dle pokynů krajské hygienické stanice.

 3. Příchod do mateřské školy 

 • Při vstupu do mateřské školy si zákonný zástupce nasadí ochrannou roušku, vydezinfikuje ruce, nasadí návleky nebo přezůvky, zavede dítě do šatny, kde se dítě přezuje a převleče. Následně zákonný zástupce přejde s dítětem do umývárny, kde si dítě pod jeho dohledem důkladně (20-30 sekund) umyje ruce vodou a mýdlem a použije dezinfekci umístěnou před třídou Motýlků.

 • Následně předá zákonný zástupce dítě paní učitelce do třídy (zákonný zástupce do třídy nevstupuje).

 • Zákonný zástupce se zdržuje v mateřské škole pouze nezbytně nutnou dobu !!

 • Děti a ostatní zaměstnanci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

 • Děti budou mít s sebou v šatně 2 roušky – pro případnou potřebu (v sáčku označeném jménem).

 4. Hygienická opatření 

 • Děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou. Budou používat jednorázové papírové ručníky.

 • Prostory MŠ budou často větrány, nejméně jednou za hodinu po dobu 5 minut.

 • Pracovnice mateřské školy budou zvýšenou měrou dbát o dodržování hygienických zásad a důkladný úklid MŠ.

 • Důkladné čištění všech místností bude prováděno nejméně jednou denně. Nejméně jednou denně bude prováděna dezinfekce toalet a umýváren.

 • Několikrát denně provedou pracovnice MŠ dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí (např. kliky dveří, zábradlí, stoly, spínače světla, audiozvonky).

 • Pracovnice MŠ budou používat jednorázové rukavice při dopomoci s osobní hygienou dětí, při úklidu a likvidaci odpadů.

 5. Stravování 

 • Stravování dětí bude probíhat v jídelně v běžné podobě.

 • Děti si samy nebudou připravovat jídlo ani pití, nebudou si samy brát ani příbory. Pracovnice MŠ dětem vše připraví, při přípravě jídla a při dopomoci dětem budou pracovnice používat jednorázové rukavice.

 • Jídlo dětem budou servírovat pracovnice školní jídelny, budou mít zakrytá ústa a nos a jednorázové rukavice.

 • Každé dítě si přinese do mateřské školy svoje pití v uzavřené a podepsané plastové láhvi. Hrníčky na pitný režim nebudou zatím používány. Za výměnu a čistotu láhví zodpovídají rodiče.

 6. Distanční výuka 

 • Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy.7. Odchod dětí z MŠ 

 • Opět při vstupu do budovy MŠ musí mít zákonný zástupce roušku a u vchodu si vydezinfikuje ruce.

 • V šatně zákonný zástupce použije návleky (popř.přezůvky) a vyzvedne si dítě od paní učitelky ze třídy.

 

Vážení rodiče, sledujte, prosím, nástěnky v šatnách jednotlivých tříd. Další pravidla mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor, v návaznosti na protiepidemická opatření uložená místně příslušnou krajskou hygienickou stanicí, popř. na celostátní úrovni MZd.

 

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním Covid-19 je škola povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

 

 

 

 

V Hodějicích 24.8. 2020                                                          Miroslava Horáčková

 

                                                                                                  ředitelka MŠ

 

 

 

 

 Obnovení provozu MŠŠkola bude otevřena za zpřísněných hygienických opatření, která budou obnášet následující pravidla:
1. Do MŠ rozhodně nepatří dítě, které vykazuje jakékoliv příznaky onemocnění. Učitelka má právo aktuální zdravotní stav posoudit a v případě zjištění rizikových příznaků, dítě do MŠ nepříjmout nebo ho během dne poslat domů. Pokud dítě trpí alergií na jarní pyly, nejsme schopni posoudit, zda se jedná o nemoc či alergii. Žádáme Vás tedy o zvážení přítomnosti dítěte v MŠ.

2. Dítě s rodičem vcházejí v roušce, rodiče použijí návleky. Roušky děti nemusí nosit ve třídě, při společné hře či pobytu venku. Před vstupem do třídy je rodič povinen z dítětem provést hygienu a použít dezinfekční prostředek (na stolečku před třídou Motýlků).
Poté je dítě předáno učitelce. V šatně se rodič zdržuje pouze nejnutnější dobu. 

3. Převážná část výuky, pokud to počasí dovolí, bude probíhat ve venkovních prostorách školy. 

4. Děti budou mít ve skříňkách 2 ochranné roušky (v uzavíratelném sáčku). Pro pobyt venku uzavíratelné pití (řádně označené), rodiče zodpovídají za každodenní mytí láhve. Přizpůsobte prosím dětem oblečení a obuv, dle aktuálního stavu počasí k pobytu na dvorečku (ochrana hlavy, ochranné krémy, vhodnou obuv na písek). Děti seznamte s obsahem skříňky! 

5. Při vyzvedávání dětí platí stejná pravidla jako při příchodu do MŠ.

6. Školné za měsíc duben bude vráceno v plné výši při vyúčtování.


Pokud nebude dítě chodit do MŠ na základě rizikového faktoru, či z jiného důvodu, rodiče mají nárok na ošetřovné až do 30.6.2020.


Vážení rodiče, termín otevření MŠ, po dohodě se zřizovatelem, stanovujeme na 25. 5. 2020. Dodržování hygienických opatření doporučených MŠMT 30. 4. 2020 viz. dokumenty ke stažení. Vzhledem k neustále měnící se situaci sledujte prosím naše webové stránky. Zvažte,  prosím, nutnost docházky Vašeho dítěte do MŠ. Přítomnost dítěte od 25.5. nám potvrďte v dotazníku (viz. dokumenty ke stažení) a odevzdejte do 18. 5. 2020. Bez potvrzení účasti (viz. Dotazník o docházce v MŠ) nemůže být dítě 25.5. přijato!!! Je potřeba dodat i potvrzení o neúčasti dítěte v MŠ (vše prosím vhoďte do schránky MŠ a nebo naskenované na email školy)!!! Podrobné informace o provozu upřesníme dle počtu přítomných dětí. Při zahájení provozu (25.5.) je nutné předat i s dítětem čestné prohlášení (viz. dokumenty ke stažení). Bez čestného prohlášení nemůže být dítě ten den přijato do MŠ. 

Období nouzového stavu - aktuální situace v mateřské škole

 

Co může mateřská škola udělat pro děti a rodiče v případě, že je uzavřena?

 

Milí rodiče,

ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného

může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro Vás

a Vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům,

k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte

možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat

drobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle

ani nemáte možnost postřehnout, a radovat se z nich.

Máte doma děti v předškolním věku, není tedy nutné (ani

vhodné) je cíleně učit, není prospěšné je zatěžovat „školskými

úkoly“ (například předkládáním pracovních listů).

Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat

následujícími doporučeními, která nabízíme:

 

- věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte;

- podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe – oblékání,

hygiena…);

- zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid,

vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata…);

- dbejte na pravidelný režim;

- podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi

i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání

a loučení, oslava tradic a výročí…);

- zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky,

hry „na něco“…);

- s dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte

dětem k přečtenému otázky;

- společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte

se, hrajte společenské hry;

- využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy

odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné

činnosti, pohybové aktivity…);

- povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují

orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se

samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace,

je to pro ně důležité.

 

Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné

a neopakovatelné. Využijme nabízené příležitosti k tomu,

abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si

to rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu.

Díky Vám všem.

 

Zdroje a materiály

 

Weby pro učitele i rodiče o předškolním vzdělávání:

• www.predskolaci.cz

• www.detsky-web.cz

• www.hrajeme-si.cz

Výtvarné a tvořivé činnosti:

• krokotak.com

• www.tvorivedeti.cz

• www.sikovny-cvrcek.cz

 

OBEC HODĚJICE

684 01 p. Slavkov u Brna, tel./fax. 544 220 821

e-mail: starosta @ hodejice .cz IČO: 00 29 17 73

KB Vyškov 5626731/0100

______________________________________________________

Oznámení o uzavření mateřské školy Hodějice

Vzhledem k vývoji situace v mateřské škole Hodějice uzavírám mateřskou školu od 17.3.2020 na dobu neurčitou. Rodiče dětí si mohou informace přečíst na stránkách mateřské školy, případně se informovat u ředitelky mateřské školy. Situaci budeme postupně vyhodnocovat a dopředu avizovat znovuotevření školy.

Věřím, že všichni pochopíte toto mimořádné opatření, děkujeme za pochopení.

V Hodějicích 16.3.2020

 

 
UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HODĚJICE 235

OD ÚTERÝ 17.3. 2020

 

Po dohodě se zřizovatelem se od úterý 17.3. 2020 uzavírá provoz Mateřské školy Hodějice na dobu neurčitou.

Rodiče dětí mladších 10-ti let mohou uplatnit nárok na výplatu ošetřovného.

V případě žádosti zákonného zástupce o ošetřovné, bude ředitelka Mš po předešlé telefonické domluvě (tel. 603 524 424) vydávat příslušné tiskopisy s potvrzením o přerušení provozu.

 

Detailní informace naleznete zde na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly-

 

 

Ve čtvrtek 19.3. rušíme rodičovskou schůzku a to i pro rodiče předškoláků, náhradní termín zveřejníme na našich www. po dohodě s ředitelkou Základní školy.


Práce pro předškoláky

 

Odkazy a inspirace :

 

http://www.predskolaci.cz/pracovni-listy-predskolaka/3513?fbclid=IwAR1ChaGEniW_BBSx3NGjEJ-zRUWncmgs3CfoJRqJY9O6PPnDX5HT3bZtgNo

 

http://www.napadyproanicku.cz/pracovni-listy-a-sablony/pracovni-listy?fbclid=IwAR3qId63RNAYx-Z8cnRVAfiISx0hvXleBv-S83MyoibNVUnKoHYuOXQxB1o

 

https://ucimedeti.blogspot.com/

 

https://www.detskestranky.cz/blog/

 

https://www.google.cz/search?q=kuliferda&tbm=isch&chips=q:kuliferda,online_chips:pracovn%C3%AD%20listy&sa=X&ved=2ahUKEwjuoPXa9aDoAhVYh1wKHePPC6oQgIoDKAF6BAgFEAY&biw=1920&bih=966&fbclid=IwAR0rWpIbMM24XrkJG1ZfgY4FPMDQ6U7STJSlTKvFqBqTDMWRudhHJU0HGBI

 

https://www.google.cz/search?q=pracovn%C3%AD%20listy%20pro%20p%C5%99ed%C5%A1kol%C3%A1ky%20zrakov%C3%A9%20vn%C3%ADm%C3%A1n%C3%AD&tbm=isch&hl=cs&ved=2ahUKEwiCjf7T9qDoAhXJxqQKHZrQD1cQrNwCKAJ6BAgBEDk&biw=1903&bih=966&fbclid=IwAR3fPXwmGRFTdyPG8GUWRvdYZ5CZNtUqTfobUFr44gPn8GyAGcve50X9ZSU

 

https://www.google.cz/search?q=%C3%BAkoly+pro+p%C5%99ed%C5%A1kol%C3%A1ky+ke+sta%C5%BEen%C3%AD&tbm=isch&ved=2ahUKEwjZiumEiaHoAhUMahoKHVNtBtYQ2-cCegQIABAA&oq=%C3%BAkoly+pro+p%C5%99ed%C5%A1kol%C3%A1ky&gs_l=img.1.3.0i131i67j0l2j0i67j0l2j0i5i30l3j0i24.3728.4262..7717...0.0..0.107.197.1j1......0....1..gws-wiz-img.f57r15ce_dY&ei=kYdwXpn-F4zUadPambAN&bih=618&biw=1351&hl=cs

 


 

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.


Created by © 2009 - 2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek, stránky pro školy a školky | Scholastika - projekt webu pro školky